Belevingsmetingen

Magnifique voert in overleg met de opdrachtgever belevingsmetingen uit. Hier zijn een aantal verschillende manieren voor. Op basis van metingresultaten kan ervoor worden gekozen het werkprogramma aan te passen of beleving verhogende maatregelen door te voeren. Vier zintuigen spelen hierin de hoofdrol: ruiken, horen, zien en voelen; het totaalplaatje moet kloppen. Als uit de metingen blijkt dat het als niet goed wordt ervaren, dan kijken wij naar oplossingen voor alle vier zintuigen. In een toilet heeft bijvoorbeeld, naast geur, ook licht effect op schoonbeleving.

Mystery visit

Met mystery visits worden de uitvoerende medewerkers beoordeeld op alle aspecten die de beleving beïnvloeden. Zonder dat de medewerkers het weten, worden ze beoordeeld op gedrag, hospitality, verzorging, gebruik van materialen etcetera. Een mysterie visit zal in overleg tussen Magnifique en opdrachtgever worden voorbesproken om de aandachtspunten samen te bepalen. Het kan namelijk ook zo zijn dat er in deze mysterie visit aandachtpunten van de opdrachtgever zelf onder de loep worden genomen. Uiteindelijk volgt er een rapportage met de uitkomsten. Hierin zullen de resultaten door middel van foto's en tekst worden weergegeven en waar nodig acties worden genomen.

Optim-eyes

Schematische weergave Optim-eyes

In Optim-eyes wordt de gebouwgebruikers per ruimtesoort gevraagd hoe belangrijk zij de schoonmaak vinden en de beleving ervan. Is men ontevreden dan wordt gevraagd waarover men ontevreden is.

Dat kunnen zaken zijn die binnen of buiten ons dienstenpakket vallen. De combinatie van schoonbeleving, schoonbelang en de schoonmaakkwaliteit visualiseert Optim-eyes in een assenstelsel. Het geeft ons én de opdrachtgever goed inzicht in het functioneren van de werkprogramma’s en de kwaliteit van onze dienstverlening.

QR quality

Deze online applicatie biedt de gast de mogelijkheid om met behulp van hun smartphone direct feedback te geven. Met het inzetten van QR codes is eenvoudig vast te stellen of de eindgebruiker tevreden is. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening geanalyseerd. De meldingen worden anoniem gedaan en zijn daarmee zeer laagdrempelig.

SchoonR

De SchoonR is een online applicatie, waarop de gast via de mobiele telefoon of tablet zijn mening kan geven op het moment dat het hen uitkomt. De R van SchoonR staat dan ook voor response, een belangrijk uitgangspunt bij deze online applicatie.

Klantbeleving
Bij verstoringen krijgt de Gom-leidinggevende een signaal van SchoonR, zodat er onmiddellijk actie kan worden ondernomen. Hoewel goede schoonmaak altijd de basis blijft, willen we door middel van de SchoonR onze klanten helpen om de beleving die hun gasten en gebouwgebruikers bij hun verblijf hebben verder te verhogen.

Procesbegeleiding
Daarnaast is de informatie van deze meldingen gelijk inzichtelijk in een optioneel dashboard: voor opdrachtgevers én de locatieleiding. De directe koppeling van data in een dashboard maken monitoren, analyseren en bijsturen mogelijk: er ontstaat een nog beter beeld van de wensen en de behoeften van de klant, waarmee we trends zien en de gasttevredenheid verder kunnen verhogen.

Flash Enquete:

Met een flash-enquête wordt de beleving onder verschillende gebruikersgroepen en in de verschillende gebouwen in kaart gebracht. Dit is interessant voor zowel opdrachtgever als Magnifique, want op basis van de resultaten kan het plan van aanpak direct worden bijgestuurd.