201527mei

Stelselwijziging zorgt voor grote uitdaging in facilitaire dienst

201527mei

Uit een recent onderzoek van Gom ZorgSupport onder haar ZorgPanel van 400 facilitaire professionals in alle sectoren van de zorg blijkt dat de gevolgen van de recente stelselwijzigingen in de zorg bij facilitaire afdelingen de komende 3 jaar leiden tot minder budget, minder medewerkers en een groter beroep op de flexibiliteit  van het personeelbestand.

De stelselwijzigingen in de zorgsector laten hun sporen na bij de facilitaire afdelingen. Veel zorgorganisaties zijn bezig met fusies, reorganisatie, kosten besparingen en het afstoten van locaties. Vanzelfsprekend ondervinden de facilitaire afdelingen hiervan ook de gevolgen. Reorganisatie, het omvormen tot een regieorganisatie, flexibilisering en bezuinigingen staan ook daar hoog op de agenda.

Zowel het budget als het aantal medewerkers daalt de komende jaren, terwijl het nog niet duidelijk is of de omvang van de werkzaamheden evenredig vermindert. Uitzondering hierop zijn de facilitaire organisaties bij ziekenhuizen, voor hen hebben de veranderingen in het zorgstelsel minder ingrijpende gevolgen.

Als gevolg van alle onzekerheden door de wijzigingen in de zorg zoeken facilitaire organisaties naar meer flexibiliteit in het personeelsbestand om beter te kunnen meebewegen met het kernproces van de zorginstelling. Deze flexibiliteit wordt vooral gevonden via een mix van eigen en ingehuurd personeel en door uitbesteding van taken aan externe partijen.

Veel organisaties verwachten dan ook de schoonmaak in de komende 3 jaar geheel of gedeeltelijk te gaan uitbesteden. Dit vanwege de gezochte flexibiliteit in de personeelsbezetting gecombineerd met lagere kosten en kwaliteitsverbetering. Zorginstellingen die de schoonmaak nog niet willen uitbesteden doen dat vooral vanwege de betrokkenheid van de eigen medewerkers en de binding met het zorgproces.

De ondervraagde facilitaire managers verwachten dat hun schoonmaakleverancier een actieve rol pakt bij het inspelen op de veranderingen binnen de facilitaire afdelingen. Vooral een proactieve rol of een rol als partner wordt door de facilitair manager van hun schoonmaakbedrijf verwacht.

Verder verwacht men in deze veranderende tijden transparantie, innovatief vermogen en maatwerk van de schoonmaakdienstverlener. Adequate klachtafhandeling, persoonlijke klik en een financieel betrouwbare organisatie worden niet als belangrijke aspecten genoemd.

Het ZorgPanel van Gom ZorgSupport bestaat uit meer dan 400 professionals die actief zijn binnen de facilitaire dienstverlening in zorginstellingen. Met het ZorgPanel wil Gom ZorgSupport actief bijdragen aan de verdere professionalisering van de facilitaire dienstverlening binnen de zorgsector. Onder deze groep wordt regelmatig een online onderzoek uitgevoerd over actuele facilitaire onderwerpen.